โครงสร้างหน่วยงาน
ลงวันที่ 12/02/2562
ผู้บริหารแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายวิศวกรรม

'