หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 02/09/2562

แขวงทางหลวงปราจีนบุรี   สำนักงานทางหลวงที่ 10  กรมทางหลวง  มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน  ที่ได้ก่อสร้างและบูรณะแล้วให้คงมีสภาพดี  มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

 

สายทางในความควบคุม   18  สายทาง  24  ตอนควบคุม

รวมระยะทางต่อ  2  ช่องจราจร    =   716.087  กิโลเมตร

WORK  LOAD                       =  2,239.161  กิโลเมตร


'